Kreftingsgate 33, illustrasjon

Hva betyr det å bygge miljøvennlig?

Å bygge miljøvennlig er komplekst. Det er mange hensyn å ta, og mange temaer å ta tak i.

Gjennom en artikkelserie om miljø, vil vi belyse både hvordan Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) jobber med miljøspørsmål, hva som er mulighetsrommet når man skal bygge miljøvennlig og knytte dette opp mot et av våre prosjekter, nemlig det nye næringsbygget som er under planlegging i Kreftingsgate 33.

Det er to hovedutfordringer vi sitter med når vi interesserer oss for miljø. Den ene er at vi daglig blir eksponert for ord som miljø, bærekraft, sirkulærøkonomi, CO2-utslippskutt, og andre begrep som kan virke litt utilgjengelige. Den andre, når man følger en eller annen miljøsertifisering eller miljøpilot-ordning, er at man lett mister tråden i hva man egentlig bidrar med som eiendomsutvikler, fordi det er så mange ting å ta tak i. Overordnet for all virksomhet ligger FNs 17 bærekraftsmål som gir retning mot en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Forenkle miljøproblematikken

DKEU ser at vi har et sterkt behov for å forenkle miljøproblematikken selv om man gjennom forenkling risikerer å miste noe av helheten. Men med den mengde informasjon, rutiner, temaer og utfordringer miljø involverer, er vi nesten nødt til å vurdere hvilke tiltak vi ønsker å prioritere. Det å danne seg en egen mening om hva som er vesentlig, er for oss det første steget til å kunne sette en egen ambisjon.

Miljø er komplekst. Det går på flere temaer og fag, biologisk mangfold, naturressurser, klimaendringer, forholdet mellom miljø og folkehelse, produksjons- og forbruksmønstre, spørsmålet om «miljøstyring» eller «økologisk demokrati», bærekraftige økonomiske modeller, avfallshåndtering og mer. Kompleksiteten oppstår også fordi det finnes flere institusjoner og virksomheter som regulerer og sertifiserer.

Tre hovedutfordringer

For å få til dette tenkte vi å først svare opp hva det betyr, for oss, å bygge miljøvennlig.

Dette svarer vi på i samarbeid med vår miljørådgiver Rolf Hagen i Context.

– En måte å forenkle problemstillingen er å ta utgangspunkt i de sentrale miljøutfordringene som verdenssamfunnet står overfor i dag, og vurdere hvordan en kan bidra opp mot dem, sier Hagen.

De største miljøutfordringene kan samles under de tre overskriftene det står mer om under: Klimaendringer, forurensning og degradering av økosystemer. Disse gjelder også for bygg og anlegg, som man gjerne sier står for 40 prosent av klimagassutslipp i verden. Alle aktiviteter i et byggeprosjekt bør vurderes opp mot hvordan de bidrar til å løse en eller flere av disse hovedutfordringene. Denne inndelingen kan forenkle debatten rundt miljø, og hjelpe oss med å holde tråden i miljøtiltak når man skal bygge.

Klimaendringer
Ukontrollerte utslipp av klimagasser er en av vår tids største miljøutfordringer. Konsekvenser inkluderer havstigning, forsuring av havet og en økende grad av ekstremvær som igjen fører til tørke, flom og de dramatiske brannene som vi har sett mange steder i verden de siste årene. Bygg forårsaker klimagassutslipp gjennom materialene de bygges med og energi som går med til drift. Transport til og fra bygget skaper også betydelige utslipp.

Forurensning
Vårt forbruk av byggevarer skaper forurensning i utvinning, produksjon, bruk og avhending. Energibruk forurenser når energien produseres.

 • Når man snakker om forurensning, er det flere typer man henviser til:
  Forurensning på stedet: Utslipp fra forurensende produksjon og avfallshåndtering, direkte konsekvenser for den lokale naturen på stedet hvor ressursene produseres.
 • Global forurensning: Forurensning av det globale økosystemet med miljøgifter og plastmaterialer. Klimagassutslipp er også en form for forurensning.
 • Forurensning av innemiljøet i et bygg på grunn av avgassing fra dårlige materialer.

Degradering av økosystemer
Rundt 70 prosent av globale økosystemer er under press. Utvinning og produksjon av materialer til bygg, avfall fra byggeplass etc. bidrar til dette. Vi er avhengige av økosystemer for å løse klimakrisen, som også er avgjørende for global matproduksjon – for eksempel insekters rolle i pollinering av planter – og som villmark.

Så, hva betyr det å bygge miljøvennlig?

Å bygge miljøvennlig er å først ta hensyn til de tre største miljøutfordringene som er nevnt over.

 1. Klimaendringer handler om å redusere CO2-utslipp fra materialer, energibruk og transport, og i tillegg absorbere CO2-utslipp gjennom landskap og vegetasjon.
 1. Forurensning omfatter å rydde opp i gamle synder, nemlig å fjerne forurenset grunn lokalt der man bygger og fjerne inneklimaskadelige materialer, og samtidig unngå ny forurensning som et resultat av byggingen. For eksempel ved å bruke materialer som ikke forurenser ved utvinning og produksjon.
 1. Beskyttelse av økosystem går på å unngå å gjøre skade i økosystemer der man utvinner og produserer, men også å forbedre lokale økosystemer der man bygger.

Utover disse tre største miljøutfordringene, bør det å bygge miljøvennlig også inkludere:

 • Sosial bærekraft og sirkulær økonomi: At man tar hensyn til både mennesker og lokale sosiale forhold. Sosial bærekraft går på lokalmiljø, bruk, rettferdighet, vennlighet og involvering av brukere. Samtidig tar man hensyn til naturen ved å velge høy kvalitet på produkter, som kan brukes om igjen senere.
 • Helse og trivsel: Det er et komplekst samspill mellom mennesker og deres miljø. Stedene vi bor på kan påvirke oss fysisk, men også våre tanker, følelser og atferd. Forskning i atferd tyder på at det er mulig å designe oppholdsrom som fremmer positive opplevelser.
 • Andre inneklimaforhold (luft, vann, lys, termiske forhold, materialer) og estetikk har også mye å si for trivsel.

I neste artikkel i miljøserien vår, vil vi se nærmere på hvordan vi jobber konkret med miljø i et av prosjektene våre: K33.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt hvis du ønsker å få relevante artikler om Eidra, prosjektene våre og bransjen i innboksen din.

Det er ingen som liker spam, det gjør ikke vi heller. Vi vil kun sende e-post som er relevant til vårt nyhetsbrev og du kan når som helst melde deg av.